VISI MISI

MISI SEKOLAH

MEMBERI PENDIDIKAN TERBAIK 
KEPADA SEMUA MURID 
BERDASARKAN 
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAVISI SEKOLAH

MENJADIKAN 
SEKOLAH KEBANGSAAN KERANDANG
CEMERLANG 
MENJELANG 2015FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan Warga Negara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."